Děkujeme sponzorům a partnerům za jejich podporu:

 

 

Táborový řád

STANOVUJE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ VŠECH ÚČASTNÍKŮ – DOSPĚLÝCH I DĚTÍ

 1. Vedoucí ví vždy o místě kde se táborník zdržuje. Nikdo neopouští tábor bez vědomí svého vedoucího, a to ani do nejbližšího okolí.
 2. Každý účastník tábora je povinen uposlechnout pokynu kteréhokoli z vedoucích a praktikantů. Povinnost uposlechnout příkazy je naprostou samozřejmostí a každý provede bez odmlouvání přidělený úkol včas a pečlivě.
 3. Denní program je závazný pro každého táborníka. Nikdo jej svým chováním nesmí narušovat. Na jednotlivé akce (rozcvička, nástupy…) přichází táborníci vždy včas.
 4. Táborník se chová ohleduplně k ostatním lidem v táboře, snaží se vyvarovat hádek, sporů a vulgárních výrazů. Taktéž se táborník chová ohleduplně k okolní živé i neživé přírodě. Zakázáno je šikanování, hrubost a jakékoli fyzické násilí. Užívání drog, pití alkoholu a kouření je také zakázáno.
 5. Táborník chrání táborový majetek i svůj osobní majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned vedoucímu. Nalezené věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu do „ztrát a nálezů”. Poškodí-li někdo majetek tábora nebo jiného táborníka, je povinen škodu nahradit. Každý si dává pozor na své věci, doporučujeme, aby si děti nebraly na tábor příliš velké sumy peněz. Za mobilní telefony, elektroniku a cenné věci neručíme.
 6. Ve stanu a jeho okolí každý udržuje pořádek a čistotu. Přechovávání a konzumace potravin, mimo pití a sladkostí, není ve stanu dovoleno. K jídlu je určena jídelna.
 7. Nikdo nesmí vstupovat do cizího stanu bez vědomí jeho obyvatel. Po večerce nejsou osobní návštěvy povoleny. Kdo nemá službu, nevstupuje do kuchyně ani se nezdržuje v prostorách určených pro vedoucí. Služba vstupuje do kuchyně pouze na vyzvání vedoucího nebo kuchaře.
 8. Pracovní náčiní, sportovní a herní pomůcky se půjčují u vedoucího hry. Vypůjčenou věc je třeba vrátit do večerky daného dne, není-li domluveno jinak, a to v pořádku. Nikdo si bez dovolení nepůjčuje nářadí, zejména sekery a pily.
 9. Každý táborník dbá na každodenní osobní hygienu v prostorách k tomu určených. Na spaní se převléká do věcí k tomu určených. Mokré věci dá vedoucímu k usušení. Je zakázáno vykonávat osobní potřebu jinde než na WC.
 10. K jídlu se nastupuje vždy s umytýma rukama. Každý si bere jen to, co sní. Dodržují se pravidla kulturního stolování. Po jídle si každý myje nádobí na místě k tomu určeném. Zbytky dává do nádob k tomu určených. Pokud táborník nechce z jakéhokoli důvodu jídlo jíst, oznámí to zdravotnici.
 11. Necítí-li se táborník zdráv anebo se zraní, oznámí to ihned zdravotníkovi nebo vedoucímu, a to i v případě, že se mu to nezdá významné. Pokud zjistí klíště, neprodleně to oznámí zdravotnikovi.
 12. Odpadky jsou táborníci povinni odkládat do popelnic na tříděný odpad (PET lahve, papír, sklo, kov a směsný odpad).
 13. V čase večerky jsou táborníci již po osobní hygieně a ve spacáku. Po večerce a před budíčkem se chováme tiše a nerušíme ostatní.
 14. Na táboře jsou stanovovány noční hlídky, přesná pravidla hlídání určují „POVINNOSTI NOČNÍ HLÍDKY”
 15. Táborníci se v družinách zúčastňují služeb (v kuchyni, dřevo, voda…). Povinnosti služby se vykonávají mimo dopolední a odpolední program a mají přednost před táborníkovým volnem. Osobní volno má táborník až po splnění úkolů.
 16. Při výletu do civilizace dbá každý na slušné vystupování a chování, na silnici je obezřetný a dodržuje příkazy vedoucích. Dodržuje pravidla silničního provozu.
 17. Koupání v přírodě je povoleno pouze za osobní přítomnosti a vědomí vedoucího.
 18. Táborník má právo vyjádřit svůj názor k organizaci tábora, programu, vedoucím a to buď vedoucímu nebo táborovou poštou.

ZA NEDODRŽOVÁNÍ A SVÉVOLNÉ PORUŠOVÁNÍ TÁBOROVÉHO ŘÁDU MŮŽE BÝT TÁBORNÍK POTRESTÁN NAPOMENUTÍM ČI PODMÍNEČNÝM VYLOUČENÍM NEBO MŮŽE BÝT Z TÁBORA VYLOUČEN BEZ FINANČNÍ NÁHRADY A NA NÁKLADY RODIČŮ